Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ligature /'ligət∫ə[r]/  

  • Danh từ
    (y học) chỉ buộc băng (dùng trong phẫu thuật)
    (nhạc) luyến âm
    chữ ghép (như oe)