Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liegeman /'li:dʤmæn/  

  • Danh từ
    người tâm phúc, người trung thành
    (sử học) chư hầu trung thành, viên quan trung thành