Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libration /lai'breiʃn/  

  • Danh từ
    tình trạng đu đưa, tình trạng lúc lắc, tình trạng bập bềnh
    (thiên văn) bình động