Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    đu đưa, lúc lắc, bập bềnh
    cân; dao động