Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dâm dục, sự dâm đãng