Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tán thành bột mịn; làm cho mịn