Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm đỡ đau, làm dịu
    Danh từ
    (y học) thuốc giảm đau, thuốc làm dịu