Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leniency /'li:njəns/  

  • Danh từ
    tính nhân hậu, tính hiền hậu, tính khoan dung