Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legitimacy /li'dʤitiməsi/  

  • Danh từ
    tính hợp pháp
    tính chính đáng; tính chính thống