Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leg-iron /'leg aiən/  

  • Danh từ
    xích (để xích chân)