Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính lỏng lẻo, tính không chặt chẽ; tình trạng lỏng lẻo, tình trạng không chặt chẽ