Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lawlessness /'lɔ:ləsnis/  

  • Phó từ
    sự vô luật pháp, sự coi thường pháp luật