Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lawfulness /'lɔ:fulnis/  

  • Danh từ
    sự hợp pháp, sự đúng luật
    tính chính thống