Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laudation /lɔ:'deiʃn/  

  • Danh từ
    sự tán dương, sự ca ngợi, sự khen ngợi
    lời tán dương, lời ca ngợi, lời khen ngợi