Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latitudinarian /'lætitjudi'neəriən/  

  • Tính từ
    khoan dung rộng rãi (nhất là về khía cạnh tôn giáo)

    * Các từ tương tự:
    latitudinarianism