Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latchkey /ˈlæʧˌkiː/  

  • noun
    plural -keys
    [count] :a key for opening an outside door

    * Các từ tương tự:
    latchkey child