Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

largeness /'lɑ:dʒnis/  

  • Danh từ
    sự to, sự lớn, sự rộng