Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

larcenous /'lɑ:sənəs/  

  • Tính từ
    ăn cắp