Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) mạn trái (của tàu, thuyền)
    Tính từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) (thuộc) mạn trái (tàu, thuyền)