Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vạt áo, nếp áo
    dái tai
    yếm thịt (dưới cổ gà tây)