Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laniferous /læ'nifərəs/  

  • Tính từ
    có len, có lông len