Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có len; có lông len