Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -mas
    [count] :a Buddhist priest of Tibet or Mongolia

    * Các từ tương tự:
    Lamaze