Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lallygag /'læligæg/  

  • Nội động từ
    tha thẩn, la cà
    hôn hít, vuốt ve