Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laboriousness /lə'bɔ:riəsnis/  

  • Danh từ
    sự khó nhọc
    sự không thanh thoát