Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ, lóng, nghĩa xấu)
    kỳ cục, lập dị