Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)
    (như) knob
    nụ hoa