Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kindliness /'kaindlinis/  

  • Danh từ
    lòng tử tế, sự tốt bụng