Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cú ra bóng (bóng đá)