Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thùng kéo quặng (ở mỏ)
    Ngoại động từ
    nghiền thô, nghiền sơ