Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
    (thể dục,thể thao) (như) knock-out