Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

justifiable /dʒʌsti'faiəbl/  

 • Tính từ
  có thể bào chữa, có thể biện bạch; hợp lý, chính đáng
  justifiable homicide
  tội giết người có thể biện bạch (vì lý do tự vệ chính đáng)

  * Các từ tương tự:
  justifiableness