Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều juntos ((như) junta)
    hội kín (hoạt động chính trị)
    tập đoàn, phe đảng (khống chế một tổ chức, một quốc gia)