Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jumpiness /'dʒʌmpinis/  

  • Danh từ
    sự hốt hoảng bồn chồn