Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judiciousness /dʒu'di∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự sáng suốt, sự đúng đắn