Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jointly /'dʒɔintli/  

  • Phó từ
    cùng chung
    a jointly owned business
    một doanh nghiệp cùng chung sở hữu (cùng hùn vốn)