Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocosity /dʒə'kɔsəti/  

  • Danh từ
    sự khôi hài