Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tránh, sự né tránh