Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jingoistic /dʒiηgəʊ'istik/  

  • Tính từ
    sô vanh hiếu chiến

    * Các từ tương tự:
    jingoistically