Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jingoist /'dʒiηgəʊist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa sô vanh hiếu chiến

    * Các từ tương tự:
    jingoistic, jingoistically