Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet-black /dʒetblæk/  

  • Tính từ
    đen hạt huyền
    Danh từ
    màu đen hạt huyền