Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, khẩu ngữ)
    lời nói đùa

    * Các từ tương tự:
    japer, japery