Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irritation /iri'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự phát cáu, sự cáu giận
    sự kích thích, sự làm rát (da…); sự làm cay (mắt)