Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreverently /i'revərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu tôn kính