Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreverence /i'revərəns/  

  • Danh từ
    sự thiếu tôn kính
    hành động thiếu tôn kính