Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresolution /i,rezə'lu:∫n/  

  • Danh từ
    sự do dự, sự phân vân, sự lưỡng lự