Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresistibility /'irizistə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không chống lại được, tính không thể cưỡng lại được, tính hấp dẫn không cưỡng lại được