Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrepealable /iri'pi:ləbl/  

  • Tính từ
    không thể bâi bỏ được (điều khoản, quy định...)

    * Các từ tương tự:
    irrepealableness