Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irregularly /i'regjʊləli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đều, [một cách] thất thường
    [một cách] bất quy tắc