Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrationally /i'ræ∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] phi lý